Untitled

Gender through the screen од призма на учесниците

“Gender through the screen” е проект за градење на капацитети во рамките на Erasmus + коj има за цел да вклучи 8 младински организации Западен Балкан и ЕУ кои работат на полето на родовата еднаквост преку јакнење и поддршка на младинските работници. Теми кои треба да бидат разработени се едукацијата за човекови права, родовата рамноправност, вклученоста на антидискриминацијата, толеранцијата. Главната цел на проектот е да ја пренесе пораката на јавноста, за еднаквост на половите и влијанието кое медијата го има врз нашите животи. Тренинг курсот Gender through the screen кој се одржа во Драч, Албанија од 23-ти до 30 март , 2018, обедини учесници од Албанија, Косово, Србија, Црна Гора, Македонија, Словачка, Естонија и Унгарија со цел да се зголеми свеста, да се разбијат стереотипите, како и да се научат младинските работници за методи кои разработуваат родови прашања.

Учесниците учествуваа на работилници и дискутираа, комуницираа и споделуваа знаења и искуства на тема родови прашања од својата земја. Го проширија нивното знаење за медиумите, родовите и стекнатите вештини за комуникација и дружење, подобрениот јазик, како да бидат отворени, како и собирање на корисни знаења за различни култури, како да соработуваат и да работат како тим, како да се види поголемата слика, како да се детектираат и да се истакнат родовите прашања, како да се презентираат пред другите луѓе, да се согласат како да не се согласуваат, да слушаат, да учат што се родовите прашања Дел од организациите имаат големо искуство на оваа тема во нивното општество и споделија да нови начини како да им се помогне на жените и мажите да работат на нив. Ги подобрија нивните вештини и знаења, како и образование преку медиумски алатки. Исто така имаа време да истражуваат некои од градовите и да ја почувствуваат албанската култура.